Selecteer een pagina

Over SenW

Privacy statement 

SenW Ridderkerk hecht er grote waarde aan dat de verwerking van persoonsgegevens op een juiste wijze gebeurt. Het moet in overeenstemming zijn met de bestaande waarborgen voor de bescherming van privacy. SenW vraagt alleen naar persoonsgegevens als deze noodzakelijk zijn voor het verlenen van onze diensten.

Je kunt gebruik maken van de mogelijkheid van het plaatsen van een sollicitatie, het stellen van vragen en/of maken van opmerkingen of van een andere dienst binnen de website. Het kan dan zijn dat je bepaalde persoonsgegevens van jezelf dient te verstrekken, of dat je deze op eigen initiatief verstrekt.

Indien je vragen en/of opmerkingen per e-mail hebt geplaatst en/of andere diensten binnen de website hebt aangevraagd, is het mogelijk dat SenW je gegevens gebruikt om contact met je op te nemen voor het uitvoeren van deze diensten. De persoonsgegevens worden door SenW in een beveiligde omgeving opgeslagen. Ze zijn slechts toegankelijk voor een beperkte groep professionals binnen onze organisatie.

De website van SenW genereert automatisch logbestanden van het gebruik door jou en andere gebruikers van de pagina’s op de website. SenW houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen van waar de website is opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen. Ook de datum en tijdstip van het oproepen van de pagina’s op de website, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s worden bijgehouden. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, voor het verbeteren van de dienstverlening via de website.

SenW gebruikt jouw gegevens uitsluitend voor het doel dat jij ermee beoogt. De persoonlijke gegevens worden door SenW in geen geval aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op grond van de wet, gedrags- en beroepsregels, een rechterlijk bevel en/of op jouw uitdrukkelijk verzoek.

SenW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om aan een verzoek te kunnen voldoen, tenzij de gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht.

SenW kan hyperlinks op haar website opnemen die leiden naar websites van derden, welke niet door SenW worden aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden.

Het kan zijn dat deze derden of anderen op deze websites informatie over jou verzamelen. SenW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites en handelingen van deze derden en anderen.

SenW behoudt zich het recht voor het privacy statement te allen tijde te wijzigen.
Indien je vragen of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens binnen de website van SenW, dan kun je contact opnemen via info@senw-ri.nl.